STT Năng lực nhân sự Số lượng
1 Giám đốc dự án 3
2 Cán bộ kỹ thuật 50
  Kiến trúc sư 6
  Kỹ sư xây dựng 17
  Kỹ sư MEP 5
  Kỹ sư kinh tế xây dựng 10
  Kỹ sư Hạ tầng 6
  Kỹ sư địa chất, đo đạc 5
3 Nhân viên văn phòng 7
4 Công nhân trực thuộc Công ty 50
5 Công nhân có thể huy động bên ngoài 1000
  Tổng 1115

KTS. Đào Mạnh Cường

Giám đốc

KTS. Đinh Quang Hùng

Phó Giám đốc

KS. Đào Mạnh Tuyên

Phó Giám đốc

KS. Phùng Đức Khai

Phó Giám đốc

KTS. Lê Minh Khuê

Trưởng phòng Quy hoạch

KS. Nguyễn Văn Lĩnh

Trưởng phòng Hành chính

Vũ Thị Huệ

Kế toán trưởng

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng sản xuất

KS. Vũ Mạnh Cường

Trưởng phòng Kết cấu